מונעי זרימה חוזרת – מז"חים

מי השתייה בישראל מסופקים באיכות טובה מאוד, האיכות נבדקת במקורות המים וברשת האספקה באופן שוטף. עם זאת, איכות המים עלולה להיפגע בשל זרימה חוזרת של מים עם חומרים מסוכנים ממפעלים, בתי עסק, משקים חקלאיים וממים עומדים במערכות כיבוי אש בבניינים.

חדירת מים מזוהמים למערכת מי השתייה הציבורית יכולה להוביל לפגיעה בבני אדם ובבעלי חיים. בעיה זו ניתנת למניעה על ידי התקנת מז"ח לרשת המים של העסק.

מה זה מז"ח?

מז"ח הינו אביזר למניעת זרימת מים חוזרת מהצנרת הפרטית אל הצנרת הציבורית, אשר מונע מעבר זיהום מהרשת המים הפרטית לרשת המים הציבורית.

חובת התקנת מז"ח

נושא מניעת זרימת מים חוזרת הוסדר בתקנות בריאות העם (התקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרת), תשנ"ב 1992, המגדירות כי חובה על כל בעל עסק או בית פרטי או משותף המשתמש במערכת המים, להתקין אביזר מונע זרימה חוזרת, באמצעות מתקין שהוסמך לכך על ידי משרד הבריאות, ומדגמים ספציפיים שאושרו על-ידי משרד הבריאות. רשימת בודקים מוסמכים ואביזרים ניתן למצוא באתר משרד הבריאות

בדיקת תקינות ואכיפה

  • על פי ההנחיות, על בעל העסק לבצע בדיקות שנתיות על ידי בודק מוסמך, ולהמציא דו"ח תקינות, אותו יש לשלוח לתאגיד מים וביוב סובב שפרעם בכתובת דוא"ל:info@meyah.co.il ולמשרד הבריאות בטופס מקוון.
  • במקרה בו המז"ח דורש טיפול, יש לשוב ולבצע את הבדיקה, גם אם לא חלפה שנה מזמן הבדיקה הקודמת.
  • לאחר קבלת דוח תקינות, תאגיד מים וביוב סובב שפרעם יעביר אישור בעניין זה לאגף רישוי עסקים בעיריית תל אביב.
  • ניתן גם להגיש בקשה לקבלת פטור מהתקנת מז"ח בהתאם למפורט באתר משרד הבריאות. עד לקבלת הפטור ממשרד הבריאות לא יונפק אישור למתן/לעדכון רישיון עסק
  • התקנות אוסרות על ספק מים לספק מים לבעל עסק שלא התקין מז"ח או לא בדק תקינותו.
  • אם לא התקבל דוח תקינות, או שלא הותקן מז"ח בעסק המחייב את התקנתו, התקנות קובעות כי ספק המים רשאי להתקין או לבדוק את המז"ח במקום בעל העסק ולחייבו בתשלום.

נושאים קשורים

 מידע נוסף באתר משרד הבריאות