הזמנת מד מים

בהתאם לחוק המים תשט"ו – 1955 קיימת חובת התקנת מד מים משויך (דירתי) בכל דירה ודירה.

מהו תהליך הזמנת מד מים?

הגשת בקשה

יש למלא בקשה באמצעות טופס מקוון לאשרה בחתימה.
* אם הבקשה היא עבור למעלה מ- 10 דיירים מאותו הבניין – יש לצרף תכנית אינסטלציה אשר תועבר לאישור מחלקת רישוי.

הכנת אינסטלציה

התקנת מד מים משויך דורשת את הפרדת הצנרת המספקת מים לדירה. פעולה זו תיעשה על ידי שרברב מקצועי (פרטי), תוך קבלת ייעוץ ובפיקוח של נציג תאגיד מים וביוב סובב שפרעם (לפני ביצוע העבודה). ההפרדה תיעשה בהתאם להנחיות המפורטות בסקיצה מטה.

ביצוע ועלות ההכנה, הנם באחריותו הבלעדית ועל חשבונו של הלקוח

אישור הכנת האינסטלציה והתקנת המד

לאחר סיום פעולת הכנת האינסטלציה, בהתאם לדרישות, יש לעדכן את תאגיד מים וביוב סובב שפרעם, לצורך תיאום ביקורת שנייה, באמצעות דוא"ל meters@Meyah.co.il, בציון פרטים מזהים (מספר ת.ז. וכתובת הנכס) ובצירוף תמונת הכנת האינסטלציה. לאחר אישור כי העבודה נעשתה בהתאם להנחיות, יותקן מד המים בנכס.

ההתקנה תיעשה תוך 7 ימי עסקים מעת אישור העבודה שימו לב!  על הלקוח או מי מטעמו להיות נוכח במעמד הביקורת. כמו כן, יש לאפשר גישה לנכס בעת הביקורת.

חיוב עבור ההתקנה

התקנת מד המים כרוכה בתשלום אגרת מד מים. התעריף עשוי להשתנות מעת לעת כפי שיקבע על ידי רשות המים ובהתאם למועד התקנת המד בפועל. אם קיים על שמכם חשבון מים בתאגיד מים וביוב סובב שפרעם  – החיוב יירשם בחשבון המים התקופתי, לאחר התקנת המד. אם אינכם רשומים כצרכנים בתאגיד מים וביוב סובב שפרעם  – לאחר אישור תקינות פרטי הבקשה, יונפק שובר לתשלום, אותו ניתן לשלם באמצעות המחאה או העברה בנקאית.