עדכון מספר הדיירים המוכרים

כמות מים מוכרת

לכמות הדיירים הרשומים ביחידת דיור יש חשיבות גדולה לצורך קביעת כמות המים המוכרת ליחידת דיור. כל דייר ביחידת מגורים זכאי לכמות של 7 מ"ק לחודשיים (60.83 יום) בתעריף נמוך.

בהתאם להוראות כללי המים (קביעת כמות מוכרת) תשע"ו 2016, כמות הדיירים ליחידת דיור, לצורך קביעת כמות מוכרת ליחידת הדיור, תיקבע על פי הרישום במרשם האוכלוסין.

ההוראה נועדה להקל על הצרכנים ולחסוך מכם עדכון בדבר כל שינוי של מספר הדיירים ביחידת הדיור (לידה, עזיבת ילדים בוגרים וכו'). צרכנים שלא הסדירו את רישומם במרשם האוכלוסין, בכתובתם הנוכחית, רשאים לפנות אל תאגיד מים וביוב סובב שפרעם  בבקשה לעדכן את מספר הדיירים המוכרים על מנת להמשיך וליהנות מהקצבת המים, בתעריף הנמוך, המגיעה להם.

שימו לב! בהעדר דיווח, וכן במקרים של נפש אחת, הכמות המוכרת תקבע ל-2 נפשות בלבד.

עדכון מספר נפשות בידי צרכן ביתי

אם מספר הנפשות המופיע בחשבונך אינו תואם את מספר הדיירים המתגוררים בפועל בנכס, אתה רשאי לפנות לתאגיד מים וביוב סובב שפרעם  ולהצהיר על מספר הנפשות המעודכן, באמצעות טופס בצרוף מסמכים נדרשים.

מסמכים נדרשים

  • צילום ספח ת.ז הכולל את כתובת המגורים הנוכחית, ואת שמות המתגוררים בנכס.
  • צילום ת.ז של כל המתגוררים בנכס מעל גיל 18.

שימו לב! אם הוגשה בעבר הצהרה על מספר הדיירים, אין צורך בהגשה חוזרת של ההצהרה, אלא אם השתנה מספר הדיירים המתגוררים בקביעות ביחידת הדיור.

מסמכים נוספים שיש לצרף, לפי העניין

  • במקרה שהכתובת הרשומה בספח הנה בנכס אחר בעיר – צילום חוזה שכירות (עמוד ראשון).
  • במקרה שהכתובת הרשומה בספח היא בעיר אחרת – צילום חוזה שכירות (עמוד ראשון), ואישור מספק המים של מקום המגורים המופיע בת.ז על פיו הלקוח אינו צרכן מים בעיר זו.
  • אזרח שאינו ישראלי – צילום דרכון בתוקף, אשרת שהייה בתוקף וצילום חוזה שכירות (עמוד ראשון).
  • דיפלומטים יצרפו גם אישור שהייה מהשגרירות חתום ע"י השגריר או תצהיר עו"ד מאומת עם חותמת וחתימת עו"ד.
  • עובד זר לאדם סיעודי יצרף אישור העסקה ממשרד הפנים במקום צילום חוזה שכירות

סיום התהליך

לאחר משלוח הטופס ובדיקת הבקשה, תקבל הודעה על עדכון מספר הדיירים או שתתבקש להשלים מסמכים נוספים.

שימו לב! בעת חילופי דיירים בנכס, מתאפסים מספר הדיירים בנכס, ולכן יש לדווח לתאגיד מים וביוב סובב שפרעם  על מספר הדיירים בנכס, גם אם לא חל שינוי במספר הדיירים בנכס ביחס לדיירים הקודמים.

טיפ! באפשרותך לעדכן את קריאת מד המים בעת חילופי הצרכנים בנכס.

רישום מחצית הזכאות

צרכן ביתי רשאי לבקש לרשום מחצית מזכאותו לכמות מוכרת ביחידת דיור אחרת, שאינה מקום מגוריו (הורה שילדיו מוחזקים במשמורת משותפת). במקרה זה יש לעדכן את הילדים בשני הנכסים על ידי אישור משמורת משותפת וכך ליהנות תעריף מוזל בעבור מחצית ממספר הדיירים בכל נכס. לאחר פניית אחד ההורים בבקשה לרישום מחצית הזכאות, תפנה תאגיד מים וביוב סובב שפרעם להורה השני לקבל הסכמתו. טופס.