ניטור שפכי תעשייה של מפעלים ובתי עסק

רקע כללי

במהלך העשורים האחרונים חלה בישראל עלייה מתמדת בכמות השפכים העוברים טיפול ומושבים לשימושים שונים. אחוזים לא מועטים מהשפכים המוזרמים למערכות הביוב הינם שפכים תעשייתיים. שפכים אלה מכילים, לעתים קרובות, ריכוזים גבוהים של חומרים מסוכנים כגון מלחים, מתכות, תרכובות חנקן ומזהמים אחרים, העלולים לפגוע במערכות השונות במתקן הטיפול בשפכים ובצנרות ההולכה.

בסוף שנת 2011 פרסמה רשות המים את כללי תאגידי המים והביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), התשע"א-2011. כללים אלו מעניקים לתאגידי המים כלים לבקר את איכות שפכי התעשייה המוזרמים למערכת הביוב הציבורית בשטחי הרשות ומאפשרים גביית תעריפי ביוב בגין הזרמות אלה.

שימו לב! בתחילת יולי 2014 פורסמו כללים חדשים, אשר החליפו את הכללים הקודמים מיום כניסתם- כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד- 2014 

על מי חל החוק?

כללי החוק חלים על כל מפעל או בית עסק אשר אינו מזרים שפכים סניטריים בלבד למערכת הביוב כגון תעשיית המזון, מפעלי טקסטיל, מפעלי כימיה, מלונות, מכבסות, תחנות דלק, אולמות אירועים ועוד.

מה אומר החוק?

מפעל לא יזרים למערכת הביוב של חברה, במישרין או בעקיפין, ולא ירשה לאחר להזרים משטחו או באמצעות מתקניו, שפכי תעשייה המכילים שפכים אסורים או שפכים חריגים הטעונים אישור, בלא שניתן לגביהם אישור.

מדוע נדרשת תכנית ניטור?

תכנית הניטור מונעת את הזרמתם של שפכי המפעלים העלולים לגרום לנזק ובכך מאפשרת שמירה על מערכת הביוב, על תהליכי הטיפול בשפכים, על ניצול הקולחים ומבטיחה סביבה נקייה ובריאה יותר לכולנו.

תכנית הניטור של תאגיד מים וביוב סובב שפרעם

  • תאגיד מים וביוב סובב שפרעם מיישם תכנית ניטור שנתית למפעלים שבתחומו שלגביהם קיים חשש להזרמת שפכים חריגים ובהתאם לצריכת המים ולכמויות השפכים המוזרמים ממפעלים אלה.
  • התכנית מכילה עבור כל מפעל, פירוט של מיקום נקודת הדיגום, אופן הדיגום, מספר הדיגומים שיבוצעו והמרכיבים שיידגמו, ובלבד שמספר הדיגומים לא יפחת מהקבוע בתוספת השלישית בתקנות, ולא יפחת מארבעה דיגומים בשנה לגבי מפעל שאינו מנוי בתוספת.
  • מפעל שקיבל הודעה על הכללתו בתכנית הניטור, רשאי להביא בפני תאגיד מים וביוב סובב שפרעם את טענותיו בכתב בעניין תכנית הניטור תוך 15 ימי עסקים ממועד קבלת ההודעה.
  • תאגיד מים וביוב סובב שפרעם רשאית לדגום שפכי מפעל אם לדעתה קיים צורך בכך, גם במפעלים שאינם נכללים בתכנית הניטור.
  • התכנית מאושרת ע"י המשרד להגנת הסביבה

שלב תוצאות הבדיקה

תוצאות הבדיקות יישלחו בתוך 30 ימים ממועד קבלתן מהמעבדה למפעל או לבעל העסק, בצירוף תעודות הבדיקה שהתקבלו מהמעבדה בעניינם.

מסמכים

תוכנית ניטור שפכים סופית 2021-2022 - תוכנית-ניטור-שפכים-.pdf
הורד את הקובץ