הנחיות לקבלת רישיון עסק

תהליך הוצאת רישיון עסק מתבצע מול אגף רישוי עסקים ברשות המקומית, על פי חוק רישוי עסקים. הרישיון לניהול העסק הוא מסמך הניתן על ידי הרשות, לבעלים של העסק ומתיר את פתיחת העסק ואת ניהולו לפי חוקים, תקנות ותנאים מכוח חוק רישוי עסקים. תהליך קבלת רישיון לניהול עסק כרוך בקבלת אישורים מגופים רבים, שאישורם מותנה בעמידה בתקנות ובהתאמת העסק המבוקש להן. תאגיד מים וביוב סובב שפרעם הוא אחת מתחנות רישוי העסקים העוסקת בתשתיות מים וביוב.

הגשת תכניות לאישור

על מבקש רישיון העסק להגיש לתאגיד מים וביוב סובב שפרעם תכנית אינסטלציה של עסק באמצעות האיזור האישי

דגשים והנחיות להגשת התכנית

  • יש לציין את כתובת העסק ומיקומו, כולל שם רחוב ומספר בית, גוש חלקה, קומה ומספר יחידה.
  • יש לציין את סוג העסק על פי רשימת משרד הבריאות.
  • יש לצרף תרשים סביבה בק"מ 1:1250 בו יסומן מיקום העסק, ביחס לשני רחובות הסמוכים.
  • יש לצרף תרשים מגרש בק"מ 1:250, עם סימון מיקום העסק, חיבור המים של המגרש והמז"ח (אם קיים), רשת קווי המים בקומת הקרקע, סכמה עקרונית לאספקת המים, קווי ביוב ותאי הביוב במגרש, כולל חיבור למערכת העירונית ומיקום ומספר מד המים של העסק.
  • יש לצרף את תכנית העסק בק"מ 1:100, הכוללת תכנית אינסטלציה עם קווי מים וביוב, מיקום חיבור המים ומז"ח לעסק, מיקום מפריד השומן וסכמה עקרונית לאספקת מים לצריכה שוטפת ולכיבוי אש.
  • יש לסמן בתכנית מערכת כיבוי אש של העסק, לפי דרישות יועץ הבטיחות או רשות הכבאות.
  • על המז"ח להיות מותקן במקום עם גישה חופשית, בקוטר מחושב לפי צריכת המים של תהליך הייצור ו/או צריכת כיבוי אש, על ידי מתקין מוסמך. בסיום התקנתו, על בעל העסק להעביר לתאגיד מים וביבו סובב שפרעם אישור על מתקין מוסמך עבור המז"ח כתנאי לקבלת האישור.
  • על מפריד השומן להיות מותקן בעסקים שנדרשים בהתקנתו לפי הנחיות משרד הבריאות, על פי חוק תאגידי מים וביוב. מפריד שומן יותקן על קו ביוב של מטבחים, לפני התחברות לשפכי ביוב של העסק, בשטח פרטי, ובמקום נגיש לתחזוקה. התקנת מפריד שומנים בשטח ציבורי אסורה. על מגיש התכנית לבצע חישוב גודל של מפריד שומן לפי צריכת המים בעסק ולרשום בתכניות קיבולת מפריד שומן בליטרים.

בדיקת הבקשה

תכנית האינסטלציה תיבדק על ידי תאגיד מים וביוב סובב שפרעם, מענה ראשוני יינתן תוך 3 ימי עסקים ממועד הגשת הבקשה באזור האישי.
השלמת תכנית הבדיקות תבוצע תוך 14 ימי עסקים. אם התכנית תימצא תקינה, נפיק עבורכם אישור זמני לשלושה חודשים. את האישור תוכלו להדפיס מהאזור האישי. כמו כן, האישור יישלח לרשות המקומית.

קבלת רישיון עסק קבוע

קבלת רישיון עסק קבוע מותנית בביקורת שטח ואישור מפקח על יישום הדרישות כפי שהוגדר בתכניות.
לאחר קבלת טופס חוות דעת מהרשות המקומית, תאגיד המים יתאם ביקורת שטח לבדיקת מפקח מוסמך מטעמו כי  הדרישות כפי שהופיעו ואושרו בתכנית האינסטלציה בוצעו בפועל. לאחר השלמת הביקורת, המפקח יעביר את חוות הדעת למנהלת מדור רישוי עסקים בתאגיד מים וביוב סובב שפרעם לצורך קבלת אישור קבוע לרישיון עסק. אם יימצאו ליקויים במהלך ביקורת השטח, מגיש הבקשה יידרש לתקנם בהקדם ולתאם ביקורת נוספת לשם קידום קבלת רישיון עסק קבוע.