אופן חישוב החיוב של צריכת המים

קריאת המד ותקופת חיוב

קריאת מד המים מתבצעת אחת לחודשיים ומהווה את הבסיס לחיובי המים הנשלחים לצרכן.
צריכת המים נמדדת לפי ההפרש בין קריאת מד המים, בסוף תקופת החיוב הנוכחית, לבין קריאת מד המים בסוף תקופת החיוב הקודמת.

בנכס משותף, בו יש מספר צרכנים, מחייבת החברה כל צרכן גם עבור חלקו היחסי בהפרשי המדידה.

חשבון המים מורכב משני חיובים עיקריים:

  • הצריכה הפרטית בנכס אשר נמדדה במד המים המשויך לאותו נכס וצרכן
  • הפרשי המדידה המיוחסים לנכס

הצריכה הפרטית והפרשי המדידה המיוחסים לנכס מהווים את סך הצריכה המיוחסת לצרכן. החיוב הוא בגין סך כמות המים בצריכה הפרטית, בתוספת החלק של הפרשי המדידה, במידה וקיים. קישור לדוגמא

הפרשי מדידה

בד"כ הפרשי מדידה הם ההפרש בין כמות המים שנמדדה במד המים הראשי בנכס, לבין סך כל הכמויות שנמדדו בכל מדי המים המשויכים בנכס, באותה תקופה.
כמות המים שעוברת במד המים הראשי עשויה להיות שונה, במקרים מסוימים, מכמות המים המצטברת שעוברת בכלל מדי המים המשויכים, בין היתר מסיבות כמו מים שנצרכו להשקיית גינה משותפת, שימוש בברז המים בחדר האשפה, קיומה של נזילת מים בשטח המשותף ועוד.

אופן חלוקת החיוב של הפרשי המדידה

ברירת המחדל לחלוקת החיוב בגין הפרשי מדידה היא חלוקה שווה בין כלל הצרכנים בנכס. עם זאת, יש אפשרות לבצע את חלוקת חיוב הפרשי המדידה באופן יחסי ע"פ שטח רצפת הנכס.
על מנת לבצע חלוקת חיוב בצורה זו, יש לחתום על טופס

הערכת צריכה

במקרים בהם לא ניתן לקרוא את מד המים (היעדר גישה, שער נעול, שיחים מסתירים, מד שבור, מד שרוף וכו') תיקבע הצריכה על פי הערכה. אם קיבלתם חיוב על פי הערכה, כדאי ורצוי לעדכן את התאגיד בפרטי הקריאה, בקריאה הרשומה במד המים, כדי שנוכל לעדכן את החיוב על פי הצריכה בפועל.
את עדכון קריאת המד ( ע"י הצרכן) יש לבצע באמצעות טופס קריאת תושב. טופס עדכון מד מים

סכום מזערי

כל צרכן חייב בתשלום סכום מזערי, השווה לתעריף עבור 1.5 מ"ק של מים בחודש (3 מ"ק בחודשיים), גם אם צרך פחות מכך באותה תקופה. חיוב זה משקף תשלום בעבור זמינות האספקה וקריאת המונה בשטח. תשלום זה לא ייגבה בנוסף לחשבון הצריכה בפועל של הצרכן.

במקרה של ניתוק החיבור למערכת המים
במקרה של ניתוק החיבור למערכת המים הצרכן לא יחויב לשלם את התשלום המזערי. יחד עם זאת, בנכסים, כגון בתים משותפים, בהם מותקן מד מים ראשי, יחויב הצרכן בהפרשי המדידה, כיוון שעליו להמשיך ולשאת בחלקו באחריות לצריכה המשותפת ולהפרשי המדידה בשטחים המשותפים בנכס, גם אם מד המים המשויך לו נותק ממערכת המים.