הסבר על חשבון המים

תיאור מרכיבי החיוב

צריכת המים נמדדת במד המים של הצרכן, ביחידות הנקראות מטר מעוקב או בקיצור מ"ק.

הצריכה לתקופת חשבון מסוימת נקבעת על פי ההפרש בין הקריאה הנוכחית לקריאה שקדמה לה. חשוב לדעת על פי החוק תאגיד המים אחראי לאספקת המים עד למד המים הכללי המהווה לרוב את נקודת הכניסה לרשת המים הפרטית.

האחריות לרשת המים והביוב הפרטיות ותקינותם מוטלת על הצרכן , לרבות האחריות לאובדן מים הנובע מנזילות או מאביזרים שאינם תקינים ברשת הפרטית.

חשבון המים והביוב מורכב מחיוב בגין:

עלות שירותי מים וביוב בגין הצריכה האישית שנצרכה בנכס (בית, עסק, מפעל). העלות מחושבת על ידי הכפלת התעריף למ"ק במספר המ"ק שנצרכו בפועל.

תעריפי המים והביוב שפרסמה רשות המים זהים בכל תאגידי המים והביוב בארץ.

כל צרכן ביחידת מגורים זכאי לכמות של 7 מ"ק לחודשיים בתעריף נמוך, בעד כל נפש שמתגוררת ביחידת הדיור ובתנאי שדיווח על כך לתאגיד סובב שפרעם בע"מ.

אם לא דווח – ברירת המחדל תהיה 2 נפשות.

לגבי נכס למגורים – החישוב נעשה על פי :

בהתאם למספר הנפשות המדווח, לפי כמות המים שנצרכה בפועל לכל נפש.

התעריפים נקבעים על ידי רשות המים וכוללים את רכיב עלות שירותי ביוב אשר בעבר חויב בנפרד כ"אגרת ביוב".

עלות שירותי מים וביוב בגין "הפרשי מדידה" , הינם ההפרשים בין סך כמות המים הנמדדת במדי הצריכה הפרטיים ("משוייך") לבין הצריכה הכוללת שנמדדה במד המשותף (המד הכללי).

על פי הדין, הפרשי המדידה מחולקים בין היחידות במבנה שווה בשווה . ההפרש בין המדידות נוצר על פי רוב משימוש בפועל לצרכים משותפים- השקיה, ניקיון, כיבוי אש, מים חמים , נזילות סמויות/גלויות וכיוצ"ב .

הסבר על החשבונית

מדי חודשיים נשלחת ללקוחות חשבונית עסקה, הכוללת תשלום בגין כמות המים שצרכו בתקופה האחרונה. צריכת המים נקבעת על פי קריאות מד המים, שמתבצעות אחת לחודשיים. כמות הצריכה מצוינת על גבי החשבונית ביחידות מטר מעוקב (מ"ק) ונקבעת על פי ההפרש בין הקריאה הנוכחית לקריאה הקודמת שנרשמה.

חשבון המים והוא מורכב משני ספחים. העליון, מכיל את פירוט החיוב והוא גם משמש כחשבונית מס/קבלה לאחר התשלום. החלק התחתון הינו הקבלה הנשלחת ל סובב שפרעם לאחר ביצוע התשלום בבנק או בדואר

להלן הסבר על הפרטים

המצוינים בחשבונית:

הסבר מושגים בחשבון המים

 • מס' נכס מים ­ מספר ייחודי של הנכס במערכת המחשוב של התאגיד. מומלץ להצטייד במספר זה בכל פנייה.
 • מס' משלם ­ מספר תעודת זהות או מספר ח.פ., לפי העניין, של מי שרשום בפנקסי החברה כמשלם החשבון.
 • מס' זיהוי מים ­ מספר פנימי המשמש את התאגיד לזיהוי מד המים הפרטי של הצרכן.
 • מס' מד המים ­ מספר סידורי המופיע על גבי מד המים המשויך.

מהות שימוש במים ­ מטרת השימוש במים: מגורים, בנייה, מסחר, מלאכה וכד‘. בסעיף זה מופיע גם מספר הנפשות המעודכן לנכס.

 • מד מים משויך ­ מד מים המודד את כל צריכת המים של הצרכן בנכס
 • מד מים ראשי ­ מד מים המודד את כמויות המים המסופקות לנכס שיש בו יותר ממד מים משוייך אחד.
 • תאריך קריאה קודמת ­ התאריך בו נקרא מד המים בסוף תקופת החיוב הקודמת.
 • קריאה קודמת ­ הצריכה אשר נקראה בתקופת החיוב הקודמת.
 • תאריך קריאה נוכחית ­ התאריך בו נקרא מד המים בסוף תקופת החיוב הנוכחית.
 • קריאה נוכחית ­ הצריכה אשר נקראה בתקופת החיוב הנוכחית.
 • מספר ימי החיוב ­ כמות הימים עבורם חויב הצרכן בתקופת החיוב הנוכחית.
 • תקופת החיוב ­ תחילתה בתאריך הקריאה הקודמת וסיומה בתאריך הקריאה הנוכחית.

סוג קריאה ­

תירשם "קריאה" כאשר כמות הצריכה נקבעה לפי קריאה של מד המים. תירשם "הערכה ­ כאשר כמות

הצריכה נקבעה לפי הערכת צריכה. הערכה תינתן בהתאם לכללים שקבעה הרשות הממשלתית למים וביוב, לרבות

בנסיבות בהן לא ניתן לקרוא את מד המים בנכס )כגון כאשר מד המים עצור, תקול, או כאשר לא ניתן להגיע אליו(.

חובה על הצרכן לאפשר לתאגיד להתקין מד מים וכן לאפשר נגישות למד המים לצורך קריאה רציפה שלו, תחזוקתו והחלפתו.

בגרף מוצגת הצריכה הפרטית והפרשי המדידה בהם חויב הצרכן בתקופות החיוב האחרונות.

סה"כ צריכה פרטית ­ ההפרש בין הקריאה הנוכחית לקריאה הקודמת, או הכמות שנקבעה בהערכה.

הפרשי מדידה ­ ההפרש בין הכמות שנקראה בתקופה מסוימת במד המים הראשי של הנכס, לבין סך כל הכמויות שנקראו

בכל מדי המים המשויכים בנכס. כל צרכן נושא בחלקו היחסי בהפרשי המדידה בנכס, כפי שנקבע בכללים.

כדאי לזכור :

יש לשלם את חשבון המים עד למועד הנקוב בחשבון. אי תשלום החשבון במועד יחייב בתוספת ריבית פיגורים המפורסמת על ידי החשב הכללי, כקבוע בחוק.

כמו כן, אי תשלום במועד עלול לגרור נקיטת הליכים משפטיים או מנהליים, חיוב בגין הוצאות אכיפה וניתוק אספקת המים לנכס.

תעריפי המים והביוב

תעריפי המים והביוב נקבעים על ידי הרשות הממשלתית למים ולביוב.

מידע נוסף על תעריפי המים והביוב ניתן למצוא באתר האינטרנט של התאגיד, וכן באתר האינטרנט של הרשות הממשלתית למים ולביוב,

אופן החיוב עבור צריכת המים בנכס המשמש למגורים

מים במחיר 1 – כפי שקבעה הרשות הממשלתית למים ולביוב, כל אדם ביחידת דיור המשמשת למגורים זכאי לכמות מוכרת של 3.5 מ"ק לחודש.

הכמות המוכרת מחושבת עפ"י דיווח על מספר הנפשות המתגוררות ביחידת הדיור. כמות זו מחויבת בתעריף נמוך.

מים במחיר 3 ­ כל כמות נוספת מעבר לכמות המוכרת תחויב בתעריף הרגיל.

מים במחיר 2 – הכנסת קבעה אוכלוסיות הזכאיות ל 3.5­ מ"ק לחודש בתעריף מוזל.

כמות הזכאות לנכס מחושבת עפ"י מספר הזכאים בנכס. באם מתגורר זכאי, ייכתב "כן" במיקום של "צרכן זכאי".

מספר הנפשות בנכס ­ מספר הנפשות המעודכן לנכס מופיע בסעיף ”מהות השימוש במים“ בראש החשבון. בנכס שבו לא עודכן מספר הנפשות,

יעמוד מספר הנפשות על 2 נפשות.

טופס לעדכון פרטי צרכן ניתן להוריד באתר

חיוב מינימלי ­ לפי החוק, צרכן יחויב בצריכה של 1.5 מ“ק לחודש ( 3 מ“ק לתקופת חיוב דו­-חודשית ), לפי התעריף שהיה עליו לשלם בעד הכמות

האמורה, אף אם צרך פחות ממנה.

דרכי תשלום

ניתן לשלם את החשבון בכל אחת מן הדרכים הבאות, לבחירתך:

 1. בהוראת קבע בבנק מסחרי או בכרטיס אשראי. **צרכן המשלם את החשבון בהוראת קבע, רשאי לשלמו בשני תשלומים חודשיים שווים, ללא תאגיד סובב שפרעם בע"מ 26.11.2014
  ריבית והפרשי הצמדה.
 2. טופס לעדכון הוראת קבע ניתן להוריד באתר או להזמינו במוקד שירות הלקוחות בטלפון
 3. בטלפון, באמצעות כרטיס אשראי, במוקד שירות הלקוחות בטלפון.
 4. בבנק הדואר או בכל בנק מסחרי.
 5. במרכז שירות הלקוחות, באמצעות כרטיס אשראי או בשיק שמועד פירעונו לא יהיה מאוחר מן המועד האחרון לתשלום החשבון התקופתי.לאחר המועד האחרון לתשלום ועד מועד התשלום בפועל, תתווסף לחיוב ריבית פיגורים החשב הכללי בחישוב יומי.