מדיניות גביה ואכיפה

בירור צרכן על חיוב צריכת מים

צרכן רשאי לבקש מהתאגיד שיבצע בירור על חיוב צריכת המים בתקופת חיוב כלשהי, לא יאוחר מ-30 יום מהמועד האחרון שנקבע לתשלום החשבון התקופתי. כמן כן, על פי סעיף 108 לחוק תאגידי מים וביוב התשס"א 2011, רשאי כל צרכן להפנות את פנייתו לרשות המים, בתנאי שפנה תחילה לחברה.

הטיפול בבירור על חשבון המים נעשה על פי ההנחיות הקבועות בכללי תאגידי מים וביוב: בהתאם לסעיף 34, צרכן שהגיש בקשה לעריכת בירור, רשאי לשלם תשלום חלקי בגין הצריכה עליה ביקש לערוך את הבירור, תשלום זה יחושב על פי הערכת הצריכה לתקופה זו.

בירור חשבון המים אינו יכול לשמש עילה לאי פירעון חשבון המים במועד שנקבע.

אי תשלום חוב במועדו

אחת לחודשיים, שולח תאגיד מים וביוב סובב שפרעם לצרכן, חשבון תקופתי עבור אספקת מים ושירותי ביוב. בחשבון זה מצוין המועד האחרון לתשלום. צרכן שלא משלם את חשבון המים, שולחת אליו החברה התראות (דרישות) לפי פקודת המיסים (גבייה) ותקנות המיסים (גבייה) תשל"ד 1974. במידה ולאחר משלוח ההתראות (דרישות) לא משלם הצרכן את החוב, נוקטת החברה צעדי אכיפה בהתאם לפקודת המיסים (גבייה) (עיקולי בנק, עיקולי משכורת, עיקולי צד ג', הוצאה לפועל, עיקולי רכב) לרבות תביעות משפטיות ככל הנדרש.

הליכי גביית החוב

כשהחשבון התקופתי לא משולם במועדו, פועלת החברה בהתאם לפקודת המסים (גבייה) לפי הנהלים הבאים:

דרישה לתשלום חוב פיגורים:

צרכן שצבר חוב פיגורים תוצמד לחשבון התקופתי דרישה לתשלום חוב פיגורים, ובה פירוט של החובות הנמצאים בפיגור (דרישה זו לא כוללת חוב שמועד פרעונו טרם חלף).

לאחר מכן ובמידה והחוב לא מוסדר, התאגיד ימציא לחייב התראה ראשונה, ובה יתרה בו לשלם את פיגוריו בתוספת הוצאות אכיפה בגין התראה זו, לאחר מכן ובמידה והחוב לא הוסדר, ובחלוף המועד הקבוע בדין החברה תמציא לחייב התראה שנייה. ובה היא תתרה בו לשלם את חובותיו שבפיגור, בטרם נקיטת הליכי אכיפה אקטיביים.

המועדים והחיוב בגין ההוצאות מבוצעים עפ"י פקודת מיסים גביה והתקנות.

צרכן שלא הסדיר את חובו על אף משלוח הדרישות ו/ או ההתראות שפורטו לעיל, ובחלוף המועד שנקבע בחוק, התאגיד ינקוט כנגדו בפעולות אכיפה מנהלית שכוללים עיקולי כספים בחשבון בנק, בחברות אשראי ובמוסדות ביטוח של הלקוח, עיקולי משכורת, רכבים, מטלטלין.

הוצאה לפועל/ תביעות משפטיות

בנוסף לאכיפה מנהלית ובהתאם לנסיבות המצדיקות כך, התאגיד נוקט בפתיחת תיקים בלשכות ההוצאה לפועל ו/ או הגשת תביעות משפטיות בבתי משפט שמטרתם לגבות את החובות.

ניתוקי מים

צריכה ביתית: צרכן ביתי לשימוש מגורים שצבר חובות ולא הסדיר את חובו על אף נקיטת הליכים נגדו, התאגיד רשאי לפנות לרשות המים לקבלת אישור לניתוק אספקת המים על הנכס.

עסקים: עסק שלא פרע את חובותיו לתאגיד, על אף נקיטת הליכים נגדו, התאגיד ישלח לו התראה לפני ניתוק בחלוף 21 ימים מיום ההתראה, ובמידה והחוב לא ייפרע, התאגיד מוסמך לנתק את אספקת המים על העסק וחיוב הצרכן בהוצאות ועלויות הניתוק.